Rad sa brojnim donatorima u Republici Srbiji naučio nas je da sprovodimo PR kampanje programa i projekata koje finansiraju, od Vlade Srbije do civilnog društva. Razumemo komunikacijska pravila i procedure koje zahtevaju donatori i znamo da ih primenimo u praksi.